O nás

 

Spolek PROAUT vznikl na jaře roku 2012 jako občanské sdružení z iniciativy pedagogů vzdělávajících děti a žáky s autismem na ZŠ Štolcova v Brně. Cílem spolku PROAUT je podpora osob s autismem. Za tímto účelem spolek usiluje o zabezpečení finančních, materiálních a personálních zdrojů, a to zejména v souvislosti se zajištěním kvalitních

podmínek pro: edukaci osob s autismem, jejich začlenění do společnosti, umožnění smysluplného trávení volného času, podporu rodin s osobou s autismem, osvětu problematiky autismu. PROAUT podporuje osoby s autismem v rámci celého Jihomoravského kraje.

Péče o osoby s autismem, jejich vzdělávání, trávení volného času, začlenění do společnosti je vysoce nákladnou aktivitou, a to na zajištění pomůcek a prostředí splňujících principy Strukturovaného učení (viz O autismu), zajištění materiálů na výrobu edukačních pomůcek, zajištění personálu aj. Z tohoto důvodu se spolek PROAUT snaží prostřednictvím získaných finančních prostředků z jím pořádaných akcí pomoci osobám s autismem.

Členy rady spolku jsou: Mgr. Lucie Bártová, Mgr. Pavel Boldiš, Mgr. David Drápela, Mgr. Klára Geislerová, Mgr. Jiří Slavíček, Bc. Markéta Novotná, Mgr. Tomáš Doležel.

Rozšiřte řady našich členů - staňte se členy spolku PROAUT - i malá pomoc je vítána. Členství v našem spolku Vám umožní ovlivňovat chod spolku, jeho činnost, jeho zaměření a především Vám přinese dobrý pocit z pomoci osobám s autismem. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členský příspěvek na rok 2018 činí 300,-Kč a můžete jej zaslat na účet spolku (variabilní symbol: 2018), k tomu je třeba zaslat i přihlášku na adresu spolku. Práva a povinnosti členů (čl.5 stanov spolku PROAUT) - Člen spolku má právo:

• účastnit se jednání členské schůze,

• volit orgány spolku,

• být volen do orgánů spolku,

• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

Člen má povinnost zejména:

• dodržovat stanovy spolku,

• aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

• platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

V případě nejasností ohledně možnosti státi se členem našeho spolku a ohledně členských příspěvků se prosím obraťte na kontaktní mail: proaut@autistickaskola.cz.

 

přihláška spolek PROAUT.doc

stanovy spolku PROAUT.doc

 

Roční uzávěrka hospodaření 2012.pdf

výroční zpráva 2012.pdf

 

Roční uzávěrka hospodaření 2013.pdf
Výroční zpráva 2013.pdf
 

Roční uzávěrka hospodaření 2014.pdf
Výroční zpráva 2014.pdf
 

Roční uzávěrka hospodaření 2015.pdf
Výroční zpráva 2015.pdf
 

Roční uzávěrka hospodaření 2016.pdf
Výroční zpráva 2016.pdf
 

Roční uzávěrka hospodaření 2017.pdf
Výroční zpráva 2017.pdf
 

Roční uzávěrka hospodaření 2018.pdf (673412)
Výroční zpráva 2018.pdf (668022)